Regulamin

Regulamin Serwisu Modin.pl 

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Modin.pl, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, a także zawiera prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników Serwisu. 

3. Właścicielem i Administratorem serwisu Modin.pl jest Modin Natalia Stempniewicz z siedzibą w Sokołowicach 73, 56-400 Oleśnica, o numerze NIP: 9112002658, zwany dalej Usługodawcą. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: team@modin.pl

4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Modin.pl, Serwis zapewnia możliwość jego pozyskania, utrwalenia czy wydrukowania.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Serwis - serwis dostępny w domenie internetowej Modin.pl, wraz z poddomenami, prowadzony przez Usługodawcę. Serwis służy przede wszystkim prezentacji i porównywaniu Towarów oferowanych przez sklepy internetowe. 

Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca  zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Modin.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin

Regulamin - niniejszy dokument, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną oraz określający warunki korzystania z Serwisu. 

Formularz - formularz wypełniany przez Użytkownika podczas zapisu do Newsletter’a, wymagający podania określonych danych koniecznych do świadczenia niektórych Usług.

Newsletter - biuletyn informacyjny przesyłany przez Usługodawcę na żądanie Użytkownika na adres poczty elektronicznej określony w Formularzu

Subskrybent - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług poprzez zamówienie Newslettera na podany w Formularzu adres e-mail.

Rejestracja – dobrowolna czynność polegająca na udostępnieniu danych przez Użytkownika dokonana za pomocą Formularza znajdującego się w Serwisie oraz zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu.

Sklep - sklep internetowy współpracujący z MODIN Natalia Stempniewicz w ramach serwisu modin.pl na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie modin.pl swoje Towary

Towar - produkt prezentowany za pośrednictwem Serwisu i oferowany przez Sklepy;

Usługi - świadczone nieodpłatnie dla Użytkowników przez Usługodawcę drogą elektroniczną, określone w Regulaminie, w ramach Serwisu

Umowa – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika

§ 3.  Wymagania techniczne 

1. Korzystanie z Usług Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet, oraz przeglądarki internetowej Opera w wersji 10 lub wyższej, Safari w wersji 4 lub wyższej, Chrome w wersji 9 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Firefox w wersji 3.5 lub wyższej. Serwis Modin.pl zastrzega, że w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także Cookies. Funkcje typu blokada cookies lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu.

2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia powyższych wymogów technicznych, Usługodawca nie gwarantuje pełnej funkcjonalności Usług.

 § 4. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Modin.pl

1. Serwis Modin.pl nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach, a jedynie prezentuje oferty handlowe Sklepów.

2. Serwis Modin.pl umożliwia Użytkownikowi:

 • Uzyskiwanie informacji o Towarach oraz ofertach handlowych oferowanych przez Sklepy,
 • przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie Modin.pl,
 • uzyskiwanie informacji o akcjach promocyjnych i wyprzedażowych oferowanych przez Sklepy,
 • nieodpłatny dostęp do oglądania i czytania materiałów zamieszczanych w Serwisie,
 • komentowanie treści zamieszczonych w Serwisie i ich wyświetlanie pod opublikowanymi materiałami,
 • branie udziału w konkursach organizowanych przez serwis Modin.pl, 
 • otrzymywanie informacji poprzez Newsletter na żądanie Użytkownika, na wskazany przez niego w Formularzu adres e-mail.

3. Korzystając z Usług, które nie wymagają Rejestracji lub te które Rejestracji wymagają, Użytkownik zawiera Umowę z Usługodawcą i oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje ich treść. Jeśli Użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, jest on zobowiązany do niekorzystania z Serwisu. Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do czynności prawnych.

4. Szata graficzna Serwisu oraz materiały w nim zawarte takie jak: teksty, grafiki, kolaże, zdjęcia, materiały video oraz inne materiały udostępniane przez Usługodawcę podlegają ochronie prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). 

5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych lub udostępnianych przez Usługodawcę wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Poprzez korzystnie z utworów znajdujących się w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów. Zabronione jest wykorzystywanie tekstów, zdjęć, grafik i innych materiałów udostępnianych przez Usługodawcę, w jakikolwiek sposób w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek na gruncie właściwych przepisów.

6. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep w regulaminie Sklepu oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis nie odpowiada za przebieg transakcji kupna pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem. Serwis w szczególności nie odpowiada:

 • za opis Towarów prezentowanych w Serwisie przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży,
 • za realizację zamówienia złożonego w Sklepie przez Użytkownika,
 • za jakość, bezpieczeństwo czy legalność Towarów, które oferują Sklepy
 • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa.

7. Serwis Modin.pl dokłada wszelkich starań, aby w serwisie Modin.pl wszystkie prezentowane informacje były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Pomimo wszelkich starań Serwis nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualnego opisu, ceny i dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do oficjalnej witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek niejasności Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem. Serwis Modin.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie, opisie bądź dostępności Towaru pomiędzy informacją prezentowaną na stronie internetowej Sklepu a tą prezentowaną w serwisie Modin.pl

8. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie prawdziwe dane, które nie wprowadzają w błąd lub nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.

9. Usługodawca jest uprawniony do moderowania i usuwania komentarzy zamieszczanych w Serwisie, naruszających postanowienie Regulaminu.

10. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Serwisu, w szczególności, jeżeli jest to spowodowane: 

 • koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania
 • przyczynami nie leżącymi po stronie Usługodawcy.

11. Usługodawca może za pośrednictwem Serwisu publikować bannery i linki do innych serwisów internetowych. Użytkownik, klikając w link lub banner, przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, na której niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.

12. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych lub udostępnianych przez Usługodawcę wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Zabronione jest wykorzystywanie tekstów, zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych oraz Newslettera i innych materiałów udostępnianych przez Usługodawcę, w jakikolwiek sposób w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek na gruncie właściwych przepisów.

 § 5. Newsletter

1. Warunkiem zamówienia i Rejestracji do Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika adresu e-mail.

2. Użytkownik, który zamierza zamówić Newsletter zobowiązany jest do dobrowolnego uzupełnienia odpowiedniego Formularza dostępnego w Serwisie.

3. Usługodawca potwierdza dokonanie Rejestracji wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika w Formularzu adres e-mail po skończonej Rejestracji.

4. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z Newslettera i ma możliwość rozwiązania Umowy poprzez skorzystanie z funkcji „Rezygnuj z Newslettera” - znajdującej się w każdym e-mailu Newslettera. W związku z tym Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług Newslettera oraz usuwa adresu email Subskrybenta z listy odbiorców.

 § 6. Ochrona Prywatności

1. Usługodawca określa dane w Formularzu, które są niezbędne do świadczenia Usługi Newslettera za pomocą drogi elektronicznej. W celu realizacji Newslettera, Usługodawca przetwarza dane takie jak:

 • imię i nazwisko Użytkownika
 •  adres e-mail

2. Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe. Żądanie zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, które zostały dotychczas przekazane może powodować brak dostępu do niektórych Usług, które nie mogą zostać zrealizowane bez przetwarzania danych osobowych użytkownika np. Usługa Newslettera. 

3. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Użytkowników jest Usługodawca. 

5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

6. Usługodawca jest uprawniony do przekazania wybranych danych dotyczących Użytkowników, właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia tego rodzaju informacji w oparciu o właściwe przepisy obowiązującego prawa.

7. Usługodawca zapewnia realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8. Usługodawca zapewnia zabezpieczenie danych poprzez szyfrowanie i inne środki bezpieczeństwa, tak by uniemożliwić dostęp do danych osobom do nich nieuprawnionym. 

9. Więcej informacji znajduje się Polityce Prywatności Serwisu Modin.pl

 § 7. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących działania Serwisu.

2. Reklamacje można składać pod adresem mailowym team@modin.pl lub w formie pisemnej na adres: Sokołowice 73, 56-400 Oleśnica

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz opis przyczyny reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczoną Usługą.

4. Reklamacje nieposiadające wyżej wymienionych danych, nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

5. Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik zauważył nieprawidłowość. 

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana niezwłocznie Użytkownikowi na adres wskazany w reklamacji. 

7. Serwis Modin.pl informuje, że reklamacje Towarów nabytych od Sklepów, nie będą rozpatrywane przez serwis Modin.pl. Wszystkie reklamacje dotyczące wad Towarów nabytych od Sklepów czy nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi.

 § 8. Komentarze Użytkowników

1. W ramach Serwisu Użytkownicy mają możliwość komentowania pod artykułami zamieszczonymi w Serwisie.

2. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, widocznymi dla wszystkich odwiedzających Serwis.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i formę umieszczonych przez siebie komentarzy i odpowiedzi.

4. Komentarze lub odpowiedzi nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz prawa osób trzecich. Ponadto komentarze i odpowiedzi nie mogą:

 • nawoływać do nienawiści, przemocy, rasizmu czy nazizmu
 • być wulgarne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi
 • stanowić reklamy lub niezamówionej informacji handlowej
 • zawierać haseł umożliwiających nieuprawnionym dostępu do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych.

5. Usługodawca może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia komentarzy, usunąć je lub edytować, jeśli komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone powyżej.

 § 9. Postanowienia końcowe

1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników o dokonaniu zmian poprzez opublikowanie informacji w Serwisie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez Usługodawcę na stronie Modin.pl

2. Prawem właściwym dla Umów, zawieranych między Usługodawcą, a Użytkownikiem, na dostarczanie Usług opisanych w Regulaminie, jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwe  sądy powszechne

4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

5. W szczególności Użytkownik może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

6. Może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

7. Użytkownik może zasięgnąć dalszych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

8. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. Wszystkie pytania proszę kierować na adres e-mail: team@modin.pl

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2019r.

Poznajmy się

Miło Cię poznać! Znajdź nas na Instagramie i zobacz czym się inspirujemy, gdzie bywamy i co tam robimy. Oznacz swój post hashtagiem
#modinteam i dołącz do naszego dream teamu! Daj znać co u Ciebie słychać! Chcesz podzielić się z innymi swoją stylizacją? Możesz liczyć na nasz #Repost. Super poznać kogoś, z kim łączy nas pasja. Dzięki, że jesteś :)

Znajdź nas na Instagraie! @modin.pl
I daj się znaleźć! #modinteam

postaw na sprawdzone marki

Na te marki stawiaj w ciemno! Każda posiada kilka wyjątkowych rzeczy, które warto mieć w swojej szafie! Stawiasz na sportową elegancję? Kup białe polo Tommy Hilfiger, sneakersy Adidas i obowiązkowo pilotki Ray Ban. Zresztą te okulary pasują do wszystkich stylizacji! Cenisz klasykę? Wybierz kaszmirowy sweter Benetton oraz skórzaną torebkę Guess. Zaszalej z niezwykłymi dodatkami marki Moschino i przełam je uroczymi balerinkami Ted Baker. Najlepszy basic? Tylko Gap! Zobacz co lubimy w innych markach i znajdź swoje pewniaki!